آموزش
 
قابل توجه دانشجویان گرامی کسانی در این ارزیابی قرار گرفته اند که کلیه دروس نیمسال دوم سال تحصیلی 95-94 آنها تا تاریخ 16/5/95 در وضعیت اعلام شده بوده و حداقل 13واحد درسی اخذ و معدل آنها حداقل 14 باشد.
دوره
رشته
شماره دانشجو
نام خانوادگی
نام
ترم ورود
رتبه
واحد اخذشده
واحد گذرانده
میانگین معدل
رسمی
علوم اجتماعی (پژوهشگری علوم اجتماعی )
880034282
رسولی
صابر
3881
1
20
20
16.03
رسمی
حسابدار ی
900117257
احمدپور
حمزه
3901
1
19
19
14.59
رسمی
روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی
900440250
نادری
اختیار
3901
1
15
15
14.33
رسمی
روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی
900259418
رضائی
حامد
3901
2
20
20
14.01
فراگیر
راهنمایی و مشاوره
900060738
صالحی
شیوا
3901
1
22
22
14.49
فراگیر
روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی
900023070
اقایی
محمدرضا
3901
1
20
20
14.1
فراگیر
حقوق
900024000
الیاسی
پروانه
3901
1
24
24
16.02
فراگیر
حقوق
900035813
جنقی
امیررضا
3901
2
15
15
15.5
فراگیر
حقوق
900065834
عزیزی
نعمت
3901
3
19
19
14.02
رسمی
مهندسی علوم کشاورزی
900460510
ویسی
الهه
3901
1
17
16
15.51
رسمی
مهندسی علوم کشاورزی
900203291
چهری
محبوبه
3901
2
14
13
15.04
فراگیر
روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی
909763268
کریمی
وحدیه
3902
1
20
18
14.67
فراگیر
حقوق
909763262
فیروزی
حدیث
3902
1
14
14
16.28
فراگیر
حقوق
909763240
درخشان
خداداد
3902
2
22
22
15.56
فراگیر
حقوق
909763284
میرزایی
یونس
3902
3
20
20
14.93
رسمی جغرافیا و برنامه ریزی شهری 917541330 دشتی پروانه 3911 1 17 17 15.83
رسمی
علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
917541509
ملک خطابی
مهتاب
3911
1
19
17
14.59
رسمی
علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
917541376
صالحی
دلنیا
3911
2
20
20
14.34
رسمی
علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
917541334
رجبی فر
فرشته
3911
3
20
20
14.26
رسمی
راهنمایی و مشاوره
917541492
مرادی
مهناز
3911
1
13
13
15.33
رسمی
راهنمایی و مشاوره
917541354
سعیدی
فرشته
3911
2
14
14
15.12
رسمی
روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی
917541227
احمدزاده
اسرین
3911
1
21
21
16.71
رسمی
روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی
917541300
حسین زاده
میلاد
3911
2
19
15
16.66
رسمی
روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی
917541536
نوری سیاسیاهی
بیان
3911
3
17
13
16.45
رسمی
حقوق
917541414
فرجی راد
دلشاد
3911
1
16
16
16.52
رسمی
حقوق
917541278
پرویزی
فائزه
3911
2
20
20
15.79
رسمی
حقوق
917541377
صبور
فاطمه
3911
3
19
19
15.68
رسمی
مهندسی علوم کشاورزی
917541483
مرادی
اسماعیل
3911
1
20
18
14.03
رسمی
راهنمایی و مشاوره
917841941
خدامرادی
رعنا
3912
1
19
19
15.44
رسمی
جغرافیا و برنامه ریزی شهری
917841972
ناصری راد
امیر
3912
1
16
13
15.54
رسمی
علوم اجتماعی (پژوهشگری علوم اجتماعی )
917841963
کنجوریان
روح اله
3912
1
20
20
15.1
فراگیر
راهنمایی و مشاوره
917764419
ویسی
بیان
3912
1
18
18
16.94
فراگیر
روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی
917776790
غلامی
مرصاد
3912
1
19
19
14.7
فراگیر
حقوق
917776794
قنبری
محمد
3912
1
20
20
16.19
فراگیر
حقوق
917776757
اورنده
مهران
3912
2
19
19
15.97
فراگیر
حقوق
917776818
نمدی قلعه
مریم
3912
3
20
20
15.32
رسمی
راهنمایی و مشاوره
923962143
چمنی
ساحل
3921
1
18
18
15.7
رسمی
حسابدار ی
923962327
ویسی
نسرین
3921
1
24
22
17.9
رسمی
حسابدار ی
923962285
مرادی
سامان
3921
2
18
18
15.77
رسمی
روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی
923962306
ملکی ده عباسانی
کیهان
3921
1
13
13
16.34
رسمی
روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی
923962183
رضایی
نیکتا
3921
2
18
18
15.39
رسمی
روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی
923962276
محمدی
مهین
3921
3
20
20
15.2
رسمی
علوم اجتماعی (پژوهشگری علوم اجتماعی )
923962098
اسدی
فروزان
3921
1
19
19
15.34
رسمی
علوم اجتماعی (پژوهشگری علوم اجتماعی )
923962200
سلیمانی
شهرام
3921
2
20
20
14.83
رسمی
حقوق
923962159
خردمند
جمشید
3921
1
23
23
18.58
رسمی
حقوق
923962336
یزدانی فر
شهاب
3921
2
20
20
17.74
رسمی
حقوق
923962309
موقوفه یی
محسن
3921
3
24
24
16.98
رسمی
مدیریت دولتی
923962165
دهقانی
منا
3921
1
19
19
16.68
رسمی
مدیریت دولتی
923962280
محمودی
ارش
3921
2
19
19
14.37
فراگیر
علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
923827291
رضایی
هاجر
3921
1
20
20
14.53
فراگیر
حقوق
923827289
پالنگ
محمدامین
3921
1
20
20
17.99
رسمی
علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
924133012
صیداحمدی
فردین
3922
1
18
18
14.51
رسمی
راهنمایی و مشاوره
924133022
قادری
جهانگیر
3922
1
19
19
16.33
رسمی
راهنمایی و مشاوره
924133030
محمدی
پروین
3922
2
17
17
15.6
رسمی
راهنمایی و مشاوره
924133042
ناصری
شادی
3922
3
19
19
14.39
رسمی
جغرافیا و برنامه ریزی شهری
924133024
قادریان
کیهان
3922
1
16
16
16.63
رسمی
جغرافیا و برنامه ریزی شهری
924133044
نوروزی مصیری
رضا
3922
2
19
19
14.69
رسمی
جغرافیا و برنامه ریزی شهری
924133009
شهبازی
مسعود
3922
3
18
18
14.55
رسمی
علوم اجتماعی (پژوهشگری علوم اجتماعی )
924133046
ویسی
سروه
3922
1
21
21
16.18
رسمی
علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
935100616
یوسفی
فریده
3931
1
20
19
16.3
رسمی
علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
935100608
ویسی زاده
شنو
3931
2
18
15
16.14
رسمی
علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
935100427
جواهری
سمیه
3931
3
20
19
15.98
رسمی
راهنمایی و مشاوره
935100611
هاشمی
الهام
3931
1
24
21
17.58
رسمی
راهنمایی و مشاوره
935100581
مظفری
فاطمه
3931
2
20
15
16.47
رسمی
راهنمایی و مشاوره
935100530
کرمی
فوزیه
3931
3
21
21
16.31
رسمی
حسابدار ی
935100517
قادری
نوشین
3931
1
20
20
15.1
رسمی
حسابدار ی
935100528
کرمی
حدیث
3931
2
20
20
14.25
رسمی
حسابدار ی
935100520
قاسمی
مهناز
3931
3
20
20
14.05
رسمی
روانشناسی
935100615
یزدانی
نسیم
3931
1
16
14
18.23
رسمی
روانشناسی
935100456
رحیمی
سمیه
3931
2
20
20
16.84
رسمی
روانشناسی
935100401
باقرابادی
مجید
3931
3
14
14
16.07
رسمی
حقوق
935100547
محمدی
بیان
3931
1
19
19
18.89
رسمی
حقوق
935100546
محمدی
ایوب
3931
2
20
18
18
رسمی
حقوق
935100497
عزیزیان
فرید
3931
3
24
24
17.69
رسمی
مدیریت دولتی
935100433
حاتمی چنگیزه
فاطمه
3931
1
18
18
17.55
رسمی
مدیریت دولتی
935038750
رحمنی
مجتبی
3931
2
20
20
14.84
رسمی
مدیریت دولتی
935100393
امیری
عدنان
3931
3
19
19
14.2
بدون آزمون رسمی
راهنمایی و مشاوره
935273011
امینی
حلیمه
3932
1
18
18
15.04
بدون آزمون رسمی
حسابدار ی
935273045
عبدی
داریوش
3932
1
17
17
15.12
بدون آزمون رسمی
حسابدار ی
935273084
نصرالهی
شادی
3932
2
20
19
14.04
بدون آزمون رسمی
علوم اجتماعی (پژوهشگری علوم اجتماعی )
935273006
اردلانمردی
سرکوت
3932
1
20
20
18.01
بدون آزمون رسمی
حقوق
935273047
عزیزی رزینی
علی
3932
1
20
20
18.06
بدون آزمون رسمی
حقوق
935273070
محمدی سراب
میلاد
3932
2
20
20
17.67
بدون آزمون رسمی
حقوق
935273092
یوسفی
سونیا
3932
3
20
20
17.55
رسمی
مدیریت دولتی
949612486
امامی
ناهیده
3941
1
20
20
15.21
رسمی
مدیریت دولتی
949612476
اسفندیاری
ساناز
3941
2
20
20
14.49
رسمی
مدیریت دولتی
949612601
فعله کری
زهره
3941
3
20
20
14.33
رسمی
حقوق
949612482
الفتی چقاگلانی
فاطمه
3941
1
24
24
17.14
رسمی
حقوق
949612678
هلشی
علی
3941
2
20
16
16.79
رسمی
حقوق
949612656
میرزائی
الهه
3941
3
20
20
16.66
بدون آزمون رسمی
راهنمایی و مشاوره
949612622
محمدی
ارزو
3941
1
16
16
14.87
بدون آزمون رسمی
حسابدار ی
949612618
کشاورزی
نادیا
3941
1
20
20
14.15
بدون آزمون رسمی
روانشناسی
949612657
میری
فروزان
3941
1
17
17
15.45
بدون آزمون رسمی
روانشناسی
949612680
یدی
اکرم
3941
2
18
18
15.24
بدون آزمون رسمی
روانشناسی
949612609
کاکی خانی
منیره
3941
3
17
17
15.1
بدون آزمون رسمی
علوم اجتماعی (پژوهشگری علوم اجتماعی )
949612483
الماسی نوروزابادی
سعید
3941
1
19
16
14.35
بدون آزمون رسمی
حقوق
949541401
مرادی
حشمت اله
3941
1
20
20
16.04
بدون آزمون رسمی
حقوق
949612642
مرادی
سروه
3941
2
19
19
15.73
بدون آزمون رسمی
حقوق
949612569
شمسی زاده
مریم
3941
3
19
19
15.63
بدون آزمون رسمی
حسابدار ی
949744982
محمدی
سارا
3942
1
20
20
14.67
بدون آزمون رسمی
روانشناسی
949744985
محمدی
عایشه
3942
1
20
20
15.43
بدون آزمون رسمی
حقوق
949744948
الهامی
امین
3942
1
20
20
16.99
بدون آزمون رسمی
حقوق
949744975
قادری
ناصر
3942
2
20
20
16.72
بدون آزمون رسمی
حقوق
949744966
عبدی
ارزو
3942
3
20
20
16.31
آموزشی رسمی
جغرافیا سیاسی گرایش فضای شهری
935236903
زارعی میراحمدی
امیر
3931
1
10
8
15.68
آموزشی رسمی
جغرافیا سیاسی گرایش فضای شهری
935236902
رشیدی
میترا
3931
2
12
10
15.27
آموزشی رسمی
جغرافیا سیاسی گرایش فضای شهری
935236905
حمزه پور
علی اکبر
3931
3
10
6
12.29
آموزشی و پژوهشی رسمی
جغرافیا سیاسی گرایش فضای شهری
935236909
فخری
مسلم
3931
1
10
6
13.82
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما