آموزش
 
دوره
رشته
شماره دانشجو
نام خانوادگی
نام
ترم ورود
رتبه
واحد گذرانده
میانگین معدل
فراگیر
روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی
870038632
گنجواری
مهرزاد
3871
1
16
15.17
رسمی
روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی
890181946
سلیمی موسی
سمیرا
3891
1
17
15.17
رسمی
روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی
890181914
درویشی
مریم
3891
2
20
15.07
رسمی
حقوق
890181899
جلیلیان
زاهده
3891
1
20
15.7
رسمی
حقوق
890181886
براری
فریده
3891
2
18
14.75
رسمی
حقوق
890181871
اعظمی
فرشاد
3891
3
20
14.57
رسمی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
890182074
همتی دوست
سمیه
3891
1
19
14.04
فراگیر
روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی
890023877
جلودار
دنیا
3891
1
17
15.28
فراگیر
روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی
890023906
عمادی نژاد
ارام
3891
2
16
14.16
رسمی
علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
900379844
کرمی
حدیث
3901
1
17
15.98
رسمی
علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
900399261
محبی
مهین
3901
2
16
14.11
رسمی
راهنمایی و مشاوره
900449252
نظری هرمز
هاجر
3901
1
17
16.75
رسمی
راهنمایی و مشاوره
900229704
خسروی
منا
3901
2
17
16.74
رسمی
راهنمایی و مشاوره
900375672
کاظمی
زینب
3901
3
19
16.69
رسمی
جغرافیا و برنامه ریزی شهری
900222924
حیدریان
سمیه
3901
1
19
15.58
رسمی
جغرافیا و برنامه ریزی شهری
900425146
ملکی
سحر
3901
2
19
14.75
رسمی
جغرافیا و برنامه ریزی شهری
900146081
امیری
حسنی
3901
3
19
14.28
رسمی
روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی
900135068
اعظمی
مریم
3901
1
19
16.28
رسمی
روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی
900146517
امیری
مراد
3901
2
15
16.16
رسمی
روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی
900363036
قادری نیا
شنو
3901
3
20
15.69
رسمی
حقوق
900452918
نوروزی
سمیه
3901
1
20
17.15
رسمی
حقوق
900230055
خسروی کردفرد
زهرا
3901
2
20
16.9
رسمی
حقوق
900403268
محمدی
پیمان
3901
3
21
16.74
رسمی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
900120859
احمدی صفی ابادی
مهدی
3901
1
18
18.13
رسمی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
900113633
ابراهیمی
حمیدرضا
3901
2
18
17.56
رسمی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
900404780
محمدی
فایزه
3901
3
16
17.08
فراگیر
روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی
900068655
غلامیان
لیلا
3901
1
19
15.5
فراگیر
حقوق
900041190
حیدری منش
شبنم
3901
1
18
16.37
فراگیر
حقوق
900027510
بختیارپور
فرزاد
3901
2
17
16.23
فراگیر
حقوق
900076705
کمری قمشه
علی
3901
3
15
15.52
فراگیر
مدیریت دولتی (چندبخشی )
900094583
یوسفی
پروین
3901
1
20
14.16
رسمی
مهندسی علوم کشاورزی
900123038
اذرسینا
گل چهره
3901
1
20
16.05
رسمی
مهندسی علوم کشاورزی
900143045
اله یاری
طاهره
3901
2
17
15.5
رسمی
مهندسی علوم کشاورزی
900199558
جوهریان
معصومه
3901
3
20
15.49
فراگیر
روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی
909763206
امیرخانی
زینب
3902
1
17
14.86
فراگیر
روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی
909763198
احمدی
سمیرا
3902
2
18
14.76
فراگیر
روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی
909763238
خسروی کرناچی
حدیث
3902
3
20
14.62
فراگیر
حقوق
909763227
حسین زاده
حسین
3902
1
21
16.98
فراگیر
حقوق
909763267
کریم پوراسکندری
سمیه
3902
2
19
15.52
فراگیر
حقوق
909763240
درخشان
خداداد
3902
3
17
14.53
فراگیر
مهندسی علوم کشاورزی
909763221
چوبدرازی
طاهره
3902
1
20
14.14
رسمی
علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
917541512
منبری
یزدان
3911
1
19
16.6
رسمی
علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
917541272
بگداشتی
مریم
3911
2
17
15.02
رسمی
علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
917541373
صادقی
شادی
3911
3
15
14.76
رسمی
راهنمایی و مشاوره
917541343
رسولی
حسینعلی
3911
1
20
14.62
رسمی
راهنمایی و مشاوره
917541433
قدمی
نسیبه
3911
2
18
14.58
رسمی
راهنمایی و مشاوره
917541354
سعیدی
فرشته
3911
3
19
14.36
رسمی
جغرافیا و برنامه ریزی شهری
917541330
دشتی
پروانه
3911
1
20
15.54
رسمی
جغرافیا و برنامه ریزی شهری
917541302
حسینی
سیدعلی
3911
2
19
14.28
رسمی
جغرافیا و برنامه ریزی شهری
917541423
فیضی
میلاد
3911
3
19
14.27
رسمی
روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی
917541443
کرمی
فاطمه
3911
1
21
17.83
رسمی
روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی
917541536
نوری سیاسیاهی
بیان
3911
2
20
16.06
رسمی
روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی
917541379
صبوری زالوابی
سپیده
3911
3
16
16.02
رسمی
حقوق
917541476
محمدی دره بادام
احسان
3911
1
19
16.7
رسمی
حقوق
917541402
علی زاده
اذرنوش
3911
2
19
16.17
رسمی
حقوق
917541351
زارعی
امیر
3911
3
19
15.73
رسمی
مهندسی علوم کشاورزی
917541329
دامن افشان
پگاه
3911
1
17
16.47
رسمی
مهندسی علوم کشاورزی
917541522
میری
مهسا
3911
2
20
15.25
رسمی
مهندسی علوم کشاورزی
917541281
پیرمرادی
شادی
3911
3
15
15.03
رسمی
علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
917814790
محمدی
روناک
3912
1
20
15.8
رسمی
راهنمایی و مشاوره
917841964
محمدخانی
مهدی
3912
1
19
14.42
فراگیر
علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
917764412
صفری
شیوا
3912
1
17
16.3
فراگیر
راهنمایی و مشاوره
917764419
ویسی
بیان
3912
1
20
15.82
فراگیر
روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی
917776814
نادری
دانش
3912
1
20
15
فراگیر
حقوق
917776818
نمدی قلعه
مریم
3912
1
18
14.36
فراگیر
حقوق
917776757
اورنده
مهران
3912
2
20
14.27
فراگیر
مدیریت دولتی (چندبخشی )
917776775
زرین
یوسف
3912
1
20
15.19
فراگیر
مدیریت دولتی (چندبخشی )
917776751
احمدی
قانع
3912
2
20
15.15
فراگیر
مدیریت دولتی (چندبخشی )
917776778
سلیمی
زینب
3912
3
20
14.97
رسمی
راهنمایی و مشاوره
923962143
چمنی
ساحل
3921
1
20
14
رسمی
حسابداری (چندبخشی )
923962327
ویسی
نسرین
3921
1
20
18.55
رسمی
حسابداری (چندبخشی )
923962285
مرادی
سامان
3921
2
17
16.7
رسمی
حسابداری (چندبخشی )
923962166
رحمانی
الهام
3921
3
17
15.58
رسمی
روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی
923962181
رضایی
شهلا
3921
1
19
17.26
رسمی
روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی
923962256
کرمی سرتیپ ابادی
سلمه
3921
2
18
16.58
رسمی
روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی
923962224
عزتی
محمد
3921
3
20
16.23
رسمی
علوم اجتماعی (پژوهشگری علوم اجتماعی )
923962092
اردلانمردی
سرکوت
3921
1
20
18.45
رسمی
علوم اجتماعی (پژوهشگری علوم اجتماعی )
923962284
مرادی
ایوب
3921
2
19
14.81
رسمی
حقوق
923962336
یزدانی فر
شهاب
3921
1
19
17.31
رسمی
حقوق
923962159
خردمند
جمشید
3921
2
20
15.53
رسمی
حقوق
923962309
موقوفه یی
محسن
3921
3
20
15.08
رسمی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
923962165
دهقانی
منا
3921
1
17
15.27
رسمی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
923962325
ویسی
فرهاد
3921
2
16
14.45
فراگیر
علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
923827291
رضایی
هاجر
3921
1
20
15.34
فراگیر
حقوق
923827289
پالنگ
محمدامین
3921
1
18
16.81
رسمی
راهنمایی و مشاوره
924133018
علیزاده
پرستو
3922
1
19
15.7
رسمی
راهنمایی و مشاوره
924133042
ناصری
شادی
3922
2
20
15.43
رسمی
راهنمایی و مشاوره
924133043
نقدی
میترا
3922
3
18
15.07
رسمی
جغرافیا و برنامه ریزی شهری
924133024
قادریان
کیهان
3922
1
18
15.41
رسمی
علوم اجتماعی (پژوهشگری علوم اجتماعی )
924133046
ویسی
سروه
3922
1
19
14.03
رسمی
علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
935100604
ویسی
شبنم
3931
1
18
15.19
رسمی
علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
935100608
ویسی زاده
شنو
3931
2
16
15.04
رسمی
علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
935100427
جواهری
سمیه
3931
3
16
15.02
رسمی
راهنمایی و مشاوره
935100611
هاشمی
الهام
3931
1
16
17.13
رسمی
راهنمایی و مشاوره
935100483
ظفری باکلانی
زهرا
3931
2
16
14.61
رسمی
راهنمایی و مشاوره
935100530
کرمی
فوزیه
3931
3
16
14.52
رسمی
حسابداری (چندبخشی )
935100528
کرمی
حدیث
3931
1
18
15.55
رسمی
حسابداری (چندبخشی )
935100377
استوار
عرفان
3931
2
18
15.46
رسمی
روانشناسی
935100615
یزدانی
نسیم
3931
1
16
17.6
رسمی
روانشناسی
935100401
باقرابادی
مجید
3931
2
16
15.54
رسمی
روانشناسی
935100471
سهرابی
زهره
3931
3
16
14.25
رسمی
حقوق
935100547
محمدی
بیان
3931
1
19
17.03
رسمی
حقوق
935100497
عزیزیان
فرید
3931
2
20
16.51
رسمی
حقوق
935100591
میرانی
فریبا
3931
3
17
15.47
رسمی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
935100433
حاتمی چنگیزه
فاطمه
3931
1
16
17.03
رسمی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
935100517
قادری
نوشین
3931
2
16
15.33
رسمی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
935100378
اسدی
شایان
3931
3
16
14.95
 
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما