آموزش
 
مقطع
دوره
رشته
شماره دانشجو
نام خانوادگی
نام
آخرین ترم
رتبه
واحد گذرانده
میانگین معدل
کارشناسی
رسمی
علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
890182046
مرادی
سمیه
3942
1
19
14.76
کارشناسی
رسمی
روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی
890181926
رمضانی نیا
فهیمه
3942
1
19
14.73
کارشناسی
فراگیر
حقوق
890023905
علیخانی
هادی
3942
1
16
15.72
کارشناسی
رسمی
علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
900273056
زارعی میراحمدی
پیمان
3942
1
20
14.37
کارشناسی
رسمی
راهنمایی و مشاوره
900163634
بریموندی
احسان
3942
1
14
15.47
کارشناسی
رسمی
راهنمایی و مشاوره
900459330
وکیلی
امیر
3942
2
17
15.46
کارشناسی
رسمی
راهنمایی و مشاوره
900413370
مرادی
فاطمه
3942
3
21
14.84
کارشناسی
رسمی
روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی
900124336
اردلانی
معین
3941
1
18
17.83
کارشناسی
رسمی
روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی
900182208
پیری چشمه گچی
ناهید
3942
2
15
17.09
کارشناسی
رسمی
روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی
900291068
سنجری
غزاله
3942
3
16
14.82
کارشناسی
رسمی
حقوق
900372505
قنبری
هدایت
3942
1
18
15.96
کارشناسی
رسمی
حقوق
900329388
عباسی
جلیل
3942
2
15
14.59
کارشناسی
رسمی
حقوق
900408914
محمودی
اختر
3941
3
17
14.5
کارشناسی
رسمی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
900387473
کنگرشاهی
روناک
3942
1
14
18
کارشناسی
رسمی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
900403092
محمدی
ایت
3941
2
19
15.98
کارشناسی
رسمی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
900175965
پرو
شکوفه
3942
3
18
14.55
کارشناسی
فراگیر
روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی
900068655
غلامیان
لیلا
3942
1
18
16.12
کارشناسی
فراگیر
روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی
900080904
محمدی دوست
فرزانه
3942
2
20
15.36
کارشناسی
فراگیر
روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی
900023070
اقایی
محمدرضا
3942
3
17
14.18
کارشناسی
فراگیر
حقوق
900024000
الیاسی
پروانه
3942
1
20
15.97
کارشناسی
فراگیر
حقوق
900058264
شفیعی صفی آبادی
مهدی
3941
2
16
15.88
کارشناسی
فراگیر
حقوق
900092680
ویسی
پرشنگ
3941
3
15
15.1
کارشناسی
رسمی
مهندسی علوم کشاورزی
900460548
ویسی
روژین
3942
1
20
15.21
کارشناسی
رسمی
مهندسی علوم کشاورزی
900213036
حسینی
زینب
3942
3
13
14.72
کارشناسی
رسمی
علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
917541512
منبری
یزدان
3941
1
16
17.55
کارشناسی
رسمی
علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
917541373
صادقی
شادی
3942
2
19
16.38
کارشناسی
رسمی
علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
917541516
منوچهری
پرشنگ
3942
3
20
16.13
کارشناسی
رسمی
راهنمایی و مشاوره
917541502
مصطفایی
پرستو
3942
1
16
16.96
کارشناسی
رسمی
راهنمایی و مشاوره
917541517
منوچهری
زهرا
3942
2
22
16.03
کارشناسی
رسمی
راهنمایی و مشاوره
917541539
ولیئی
نرگس
3942
3
20
15.88
کارشناسی
رسمی
حسابداری (چندبخشی )
917457811
سلیمانی
مریم
3942
1
14
15.18
کارشناسی
رسمی
جغرافیا و برنامه ریزی شهری
917541330
دشتی
پروانه
3942
1
17
15.49
کارشناسی
رسمی
جغرافیا و برنامه ریزی شهری
917541537
نیازی دستجرده
افشار
3942
2
17
14.92
کارشناسی
رسمی
جغرافیا و برنامه ریزی شهری
917541423
فیضی
میلاد
3942
3
19
14.68
کارشناسی
رسمی
روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی
917541500
مریدی چشمه گچی
سجاد
3942
1
18
17.47
کارشناسی
رسمی
روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی
917541536
نوری سیاسیاهی
بیان
3942
2
20
17.15
کارشناسی
رسمی
روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی
917541289
جمالی
احمد
3942
3
20
17.02
کارشناسی
رسمی
حقوق
917541476
محمدی دره بادام
احسان
3942
1
13
18.19
کارشناسی
رسمی
حقوق
917541402
علی زاده
اذرنوش
3942
2
16
17.42
کارشناسی
رسمی
حقوق
917541324
خسروی
سعداله
3942
3
17
16.33
کارشناسی
رسمی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
917541505
مظفری
فاطمه
3942
1
18
14.18
کارشناسی
رسمی
مهندسی علوم کشاورزی
917541522
میری
مهسا
3942
1
17
15.04
کارشناسی
رسمی
مهندسی علوم کشاورزی
917541421
فهیمی
فرانک
3942
2
18
14.91
کارشناسی
رسمی
علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
917814790
محمدی
روناک
3942
1
15
17.32
کارشناسی
رسمی
علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
917814787
عبدی
علیمراد
3942
2
20
15.19
کارشناسی
رسمی
راهنمایی و مشاوره
917841941
خدامرادی
رعنا
3942
1
19
14.93
کارشناسی
رسمی
جغرافیا و برنامه ریزی شهری
917841972
ناصری راد
امیر
3942
1
16
16.39
کارشناسی
رسمی
علوم اجتماعی (پژوهشگری علوم اجتماعی )
917841957
قنبری
جبار
3941
1
14
17.02
کارشناسی
رسمی
علوم اجتماعی (پژوهشگری علوم اجتماعی )
917841963
کنجوریان
روح اله
3942
2
20
15.73
کارشناسی
رسمی
علوم اجتماعی (پژوهشگری علوم اجتماعی )
917841947
زارعی میراحمدی
ارمان
3942
3
20
14.9
کارشناسی
فراگیر
راهنمایی و مشاوره
917764419
ویسی
بیان
3942
1
20
17.56
کارشناسی
فراگیر
جغرافیا و برنامه ریزی شهری
917776771
رضائی
علی سالار
3942
1
16
14.19
کارشناسی
فراگیر
روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی
917776814
نادری
دانش
3942
1
20
16.72
کارشناسی
فراگیر
روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی
917776790
غلامی
مرصاد
3942
2
19
15.33
کارشناسی
فراگیر
علوم اجتماعی (پژوهشگری علوم اجتماعی )
917781731
علیخانی
داریوش
3942
1
20
14.05
کارشناسی
فراگیر
حقوق
917776762
حاتمی
خسرو
3941
1
23
16.62
کارشناسی
فراگیر
حقوق
917776757
اورنده
مهران
3942
2
20
15.9
کارشناسی
فراگیر
حقوق
917776794
قنبری
محمد
3942
3
20
15.8
کارشناسی
فراگیر
مدیریت دولتی (چندبخشی )
917776775
زرین
یوسف
3941
1
17
17.51
کارشناسی
رسمی
راهنمایی و مشاوره
923962143
چمنی
ساحل
3942
1
20
14.91
کارشناسی
رسمی
حسابداری (چندبخشی )
923962327
ویسی
نسرین
3942
1
24
18.13
کارشناسی
رسمی
حسابداری (چندبخشی )
923962234
علیمحمدی
الهام
3942
2
20
14.81
کارشناسی
رسمی
حسابداری (چندبخشی )
923962141
چراغی
مهنا
3942
3
14
14.19
کارشناسی
رسمی
جغرافیا و برنامه ریزی شهری
923962180
رضایی
سارا
3942
1
19
14.07
کارشناسی
رسمی
روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی
923962181
رضایی
شهلا
3942
1
24
18.11
کارشناسی
رسمی
روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی
923962276
محمدی
مهین
3942
2
20
16.49
کارشناسی
رسمی
روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی
923962109
امیری
لیلا
3942
3
19
16.09
کارشناسی
رسمی
علوم اجتماعی (پژوهشگری علوم اجتماعی )
923962284
مرادی
ایوب
3942
1
20
16.9
کارشناسی
رسمی
علوم اجتماعی (پژوهشگری علوم اجتماعی )
923962098
اسدی
فروزان
3942
2
19
15.65
کارشناسی
رسمی
حقوق
923962159
خردمند
جمشید
3942
1
24
18.23
کارشناسی
رسمی
حقوق
923962336
یزدانی فر
شهاب
3942
2
20
17.01
کارشناسی
رسمی
حقوق
923962293
مرادی کمشوری
سارا
3942
3
20
16.59
کارشناسی
رسمی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
923962165
دهقانی
منا
3942
1
20
15.78
کارشناسی
رسمی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
923962280
محمودی
ارش
3942
2
18
14.76
کارشناسی
فراگیر
علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
923827291
رضایی
هاجر
3942
1
20
15.35
کارشناسی
فراگیر
حقوق
923827289
پالنگ
محمدامین
3942
1
20
17.11
کارشناسی
رسمی
راهنمایی و مشاوره
924133022
قادری
جهانگیر
3942
1
19
16.29
کارشناسی
رسمی
راهنمایی و مشاوره
924133035
محمدی
کژال
3941
2
16
15.43
کارشناسی
رسمی
راهنمایی و مشاوره
924133017
عظیمی
چنور
3942
3
19
15.14
کارشناسی
رسمی
جغرافیا و برنامه ریزی شهری
924133029
محمدی
ابراهیم
3942
1
20
15.34
کارشناسی
رسمی
جغرافیا و برنامه ریزی شهری
924133044
نوروزی مصیری
رضا
3942
2
15
15.31
کارشناسی
رسمی
جغرافیا و برنامه ریزی شهری
924133009
شهبازی
مسعود
3942
3
19
14.4
کارشناسی
رسمی
علوم اجتماعی (پژوهشگری علوم اجتماعی )
924133046
ویسی
سروه
3942
1
20
15.76
کارشناسی
رسمی
علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
935100608
ویسی زاده
شنو
3942
1
18
18.1
کارشناسی
رسمی
علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
935100427
جواهری
سمیه
3942
2
20
16.91
کارشناسی
رسمی
علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
935100616
یوسفی
فریده
3942
3
19
16.61
کارشناسی
رسمی
راهنمایی و مشاوره
935100611
هاشمی
الهام
3942
1
18
18.51
کارشناسی
رسمی
راهنمایی و مشاوره
935100530
کرمی
فوزیه
3942
2
20
17.09
کارشناسی
رسمی
راهنمایی و مشاوره
935100581
مظفری
فاطمه
3942
3
20
16.95
کارشناسی
رسمی
حسابداری (چندبخشی )
935100517
قادری
نوشین
3942
1
19
15.41
کارشناسی
رسمی
حسابداری (چندبخشی )
935100555
محمدی
مسعود
3942
2
20
14.76
کارشناسی
رسمی
حسابداری (چندبخشی )
935100520
قاسمی
مهناز
3942
3
20
14.54
کارشناسی
رسمی
جغرافیا و برنامه ریزی شهری
935100402
باقری چقاحسینی
محمد
3942
1
14
14.11
کارشناسی
رسمی
روانشناسی
935100615
یزدانی
نسیم
3942
1
18
18.37
کارشناسی
رسمی
روانشناسی
935100456
رحیمی
سمیه
3942
2
19
15.99
کارشناسی
رسمی
روانشناسی
935100569
مرادی
شیوا
3942
3
20
15.48
کارشناسی
رسمی
حقوق
935100547
محمدی
بیان
3942
1
16
18.67
کارشناسی
رسمی
حقوق
935100497
عزیزیان
فرید
3942
2
20
17.7
کارشناسی
رسمی
حقوق
935100484
عابدی
حلیمه
3942
3
18
16.91
کارشناسی
رسمی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
935100433
حاتمی چنگیزه
فاطمه
3942
1
19
17.17
کارشناسی
رسمی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
935038750
رحمنی
مجتبی
3942
2
20
15.88
کارشناسی
بدون آزمون رسمی
راهنمایی و مشاوره
935273011
امینی
حلیمه
3942
1
19
16.26
کارشناسی
بدون آزمون رسمی
حسابداری (چندبخشی )
935273045
عبدی
داریوش
3942
1
16
16.19
کارشناسی
بدون آزمون رسمی
حسابداری (چندبخشی )
935273084
نصرالهی
شادی
3942
2
20
14.79
کارشناسی
بدون آزمون رسمی
علوم اجتماعی (پژوهشگری علوم اجتماعی )
935273006
اردلانمردی
سرکوت
3942
1
20
19.15
کارشناسی
بدون آزمون رسمی
حقوق
935273092
یوسفی
سونیا
3942
1
20
17
کارشناسی
بدون آزمون رسمی
حقوق
935273033
رضایی
مهدی
3942
2
20
16.96
کارشناسی
بدون آزمون رسمی
حقوق
935273047
عزیزی رزینی
علی
3942
3
20
16.59
کارشناسی
رسمی
مدیریت دولتی
949612601
فعله کری
زهره
3942
1
18
17.69
کارشناسی
رسمی
مدیریت دولتی
949612613
کرمی
نسیم
3942
2
18
15.78
کارشناسی
رسمی
مدیریت دولتی
949612486
امامی
ناهیده
3942
3
17
15.64
کارشناسی
رسمی
حقوق
949612482
الفتی چقاگلانی
فاطمه
3942
1
20
17.88
کارشناسی
رسمی
حقوق
949612546
رضایی
فرزاد
3942
2
16
17.19
کارشناسی
رسمی
حقوق
949612554
زارعی
دنیا
3942
3
20
16.52
کارشناسی
بدون آزمون رسمی
حسابداری (چندبخشی )
949612557
زردویی گوهری
طناز
3942
1
16
16.77
کارشناسی
بدون آزمون رسمی
حسابداری (چندبخشی )
949612618
کشاورزی
نادیا
3942
2
19
14.13
کارشناسی
بدون آزمون رسمی
حسابداری (چندبخشی )
949612592
فتاحی
فاطمه
3942
3
16
14.11
کارشناسی
بدون آزمون رسمی
روانشناسی
949612609
کاکی خانی
منیره
3942
1
17
15.65
کارشناسی
بدون آزمون رسمی
روانشناسی
949612581
عبدالهی
ستاره
3942
2
18
15.46
کارشناسی
بدون آزمون رسمی
روانشناسی
949612595
فرجی باباکمالی
مهسا
3942
3
15
15.18
کارشناسی
بدون آزمون رسمی
حقوق
949612642
مرادی
سروه
3942
1
14
17.11
کارشناسی
بدون آزمون رسمی
حقوق
949612569
شمسی زاده
مریم
3942
2
18
15.46
کارشناسی ارشد
آموزشی رسمی
جغرافیا سیاسی گرایش فضای شهری
949531739
کنعانی
امیر
3942
1
8
17.08
کارشناسی ارشد
آموزشی رسمی
جغرافیا سیاسی گرایش فضای شهری
949531730
رضایی
عبدالحمید
3942
2
6
16.69
کارشناسی ارشد
آموزشی رسمی
جغرافیا سیاسی گرایش فضای شهری
949531725
بهرام نژاد
شادمان
3942
3
8
14.27
کارشناسی ارشد
آموزشی و پژوهشی رسمی
جغرافیا سیاسی گرایش فضای شهری
949531729
خنجری
زهرا
3942
1
8
16.03
کارشناسی ارشد
آموزشی و پژوهشی رسمی
جغرافیا سیاسی گرایش فضای شهری
949531749
ولدبیگی
علی
3942
3
6
14.23
کارشناسی ارشد
آموزشی و پژوهشی فراگیر
جغرافیا سیاسی گرایش فضای شهری
949518544
خدامرادی
ادریس
3942
1
8
16.99
کارشناسی ارشد
آموزشی و پژوهشی فراگیر
جغرافیا سیاسی گرایش فضای شهری
949518547
رنجبرسرتختی
اکبر
3942
2
8
16.5
کارشناسی ارشد
آموزشی و پژوهشی فراگیر
جغرافیا سیاسی گرایش فضای شهری
949518540
اقصانورد
برزان
3942
3
10
15.7
 
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما